عشق و مبارزه

ان الحیات عقیده و جهاد ( زندگی، چیزی جز باورها و مبارزه برای آنها نیست )

اسفند 91
7 پست
بهمن 91
5 پست
آذر 91
4 پست