عشق و مبارزه

ان الحیات عقیده و جهاد ( زندگی، چیزی جز باورها و مبارزه برای آنها نیست )

اسفند 91
1 پست
بهمن 91
1 پست
آذر 91
1 پست